Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

O Forum

Forum Energia-Efekt-Środowisko to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń, poglądów i prowadzenia publicznej dyskusji nad współczesnymi zagadnieniami ochrony klimatu – efektywności energetycznej, energooszczędności a także odnawialnych źródeł energii i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.  Forum zostało stworzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – instytucję zajmującą się zarządzaniem publicznymi środkami w dziedzinie ochrony środowiska.

Działalność Forum opiera się przede wszystkim na cyklicznych spotkaniach tematycznych organizowanych w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie lub podczas ważnych wydarzeń branżowych, na które zapraszani są kluczowi interesariusze zaangażowani w daną tematykę. W dyskusjach uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych, agencji energetycznych, firm konsultingowych oraz niezależni eksperci.  Początkowo w spotkaniach Forum jednorazowo brało udział 20-30 osób,  teraz nawet 120.

Forum jest nie tylko miejscem gdzie eksperci NFOSiGW pogłębiają swą wiedzę o najnowszych technologiach i kierunkach rozwoju rynku, ale przede wszystkim jest instrumentem bardzo szerokich eksperckich i społecznych konsultacji wszystkich obecnie instrumentów finansowych NFOŚiGW z zakresu energetyki i zasobów, już na etapie konstruowania ich założeń.

Działalność Forum pozwala NFOŚiGW lepiej zarządzać środkami publicznymi, angażuje partnerów instytucjonalnych i gospodarczych oraz tworzy instrumenty finansowe, które optymalnie uwzględniają potrzeby i możliwości potencjalnych beneficjentów, otoczenie rynkowe, trendy technologiczne oraz najlepsze praktyki z kraju i ze świata.

Efektem są nowoczesne, często innowacyjne, „skrojone na miarę” produkty finansowe. Przyczyniają się one do pobudzenia rynku, poprawy jakości produktów i usług, obniżenia cen a często wytyczają nowe kierunki działania i wyprzedzają nadchodzące zmiany legislacyjne.

Forum pozwoliło dotychczas na konsultacje pomysłów NFOŚiGW, które z czasem przekształciły się w nowoczesne, często innowacyjne, programy finansowe w obszarze poprawy efektywności energetycznej  i energooszczędności. Dotyczyły on m.in.

  • budowy domów i mieszkań energooszczędnych,
  • efektywnego wykorzystania energii (np. modernizacja sieci ciepłowniczych i stacji transformatorowych),
  • efektywnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej (szkołach, szpitalach etc.),
  • ekologicznego transportu publicznego (program GAZELA),
  • systemów energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego (program SOWA),
  • inteligentnych sieci energetycznych (w tym - wykorzystanie inteligentnych liczników energii do optymalizacji jej zużycia)
  • poprawy jakości powietrza - efektywne wsparcie dla wdrażania zapisów unijnej dyrektywy CAFE – (Clean Air For Europe), szczególnie ograniczanie zanieczyszczenia pyłem PM10 i PM2,5 (program KAWKA)

Na Forum konsultowany był też cieszący się obecnie ogromnym zainteresowaniem program finansowy uruchamiany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – GEKON (Generator Koncepcji ekologicznych) wspierający rozwój nowych technologii w ochronie środowiska (NCBiR) oraz ułatwiać potem ich fazę wdrożeniową (NFOŚiGW).